Om Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)

 

I DAT arbejder man på at udvikle færdigheder i forhold til:

 • at kunne regulere følelser hensigtsmæssigt
 • at kunne håndtere relationer effektivt
 • at kunne udholde svære situationer
 • at kunne være nærværende i nuet med hele sin opmærksomhed.

Det overordnede mål er, at man opbygger et godt leveværdigt liv.

Et evidensbaseret behandlingsprogram

Dialektisk Adfærdsterapi (forkortes DAT) er et evidensbaseret behandlingsprogram, som er udviklet af professor Marsha Linehan fra USA. Behandlingsprogrammet er oprindeligt rettet mod klienter med personlighedsforstyrrelse og sætter fokus på følelsesregulering. Det har vist god evidens i forhold til suicidal adfærd, selvskadende adfærd og diagnosen emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, borderline type.  Læs om DAT-evidens her.

Den kliniske erfaring er, at DAT vitterligt har meget at byde ind med i forhold til andre psykiatriske lidelser, og ikke mindst når det gælder regulering af følelser.

DAT er teoretisk baseret på indlæringsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi og zenbuddhistisk tækning.

Det terapeutiske arbejde består af integration af de traditionelle forandringsorienterede strategier fra adfærdsterapi og acceptstrategier fra mindfulness.

 

Behandlingsprogrammet består af:

 • Individuel terapi,
 • Gruppebaseret færdighedstræning
 • Telefonisk rådgivning/krisetelefon.
 • Teammøder for behandlere
 • Intervention i forhold til klientens miljø

De fire DAT-faser

DAT er inddelt i klart markerede fire faser med forskellige mål:

 

Fase 1

Der arbejdes på alvorlige adfærdsforstyrrelser.

Mål: Adfærdsmæssig selvkontrol, stabilitet og sikkerhed i nu’et.

 

Fase 2

Der arbejdes på at bearbejde livshændelser og at reducere elendighed og posttraumatisk stress (PTSD).

Mål: Emotionel håndtering og udtryk.

 

Fase 3

Der arbejdes fremadrettet med fokus på almindelig lykke og ulykke.

Mål: ‘At få det man vil have’, at øge selvrespekten og selvværdet.

 

Fase 4

Der arbejdes med ufuldkommenhed (incompleteness).

Mål: ‘At vil have det man får’, indre tilfredshed og et liv i harmoni og engagement.

 

Den dialektiske verdensopfattelse

Udtrykket “dialektisk” refererer til en integration af modsætninger og at finde den gyldne middelvej. Dialektikken er den røde tråd i det terapeutiske arbejde.

Det dialektiske menneskesyn består af:

 • Universet er fyldt med modsætninger/modsatrettede kræfter
 • Enhver ting og ethvert menneske er forbundet med hinanden
 • Forandring er det eneste konstante
 • Forandring er gensidig

Problemløsningsstrategier

DAT har tre typer af problemløsningsstrategier ved ethvert problem:

 

1. Problemløsningsstrategier, der løser problemet. Dvs. man ændrer situationen eller undgår den for altid. Her skaben forandring uden for os selv.

 

2. Problemløsningsstrategier, der får os til at have det bedre med problemet. Dvs. man ændrer (eller regulerer) sine følelsesreaktioner på problemet. Forandringen skabes inden i os selv.

 

3. Problemløsningsstrategier, der hjælpe os til at udholde problemet, når vi ikke kan skabe en forandring. Dvs. vi accepterer og udholder både problemet og vores reaktioner på problemet.

Den adfærdsterapeutiske færdighedstræning

Færdigheder refererer til enhver respons i form af tanker, følelser, handlinger og kropsligt udtryk, der medfører relevant problemløsning.

Målet med færdighedstræningen er at reducere dysfunktionel adfærd og fremme kompetent adfærd hos klienten

Færdigheder opdeles i følgende forskellige temaer:

 

 • Opmærksomhedsfærdigheder
 • Relationsfærdigheder
 • Færdigheder i følelsesregulering
 • Hold-ud færdigheder

 

Tilegnelse af nye færdigheder sker gennem undervisning og træning. Færdighederne styrkes gennem systematisk feedback, positiv forstærkning og generalisering – dvs. klienten støttes i at omsætte det lærte til sin hverdag.

Den adfærdsterapeutiske færdighedstræning kan deles op i fire trin. Læs mere de fire trin her: Fire trin i færdighedstræning

 

Færdighedstræningen følger en AAA-model:

Awareness  Acceptance  Action

 • Første skridt er at blive bevidst om realiteterne (Awareness)
 • Andet skridt er at acceptere eller at erkende  realiteterne, som de er lige nu (Acceptance)
 • Tredje skridt er at handle og at skabe forandring (Action)

Individuel terapi

Individuel terapi er et personligt, fortroligt samtaleforløb mellem patienten og DAT-psykologen. Der vil arbejdes med:

 • Personlige problemstillinger ud fra et prioriteret behandlingshierarki, hvor der arbejdes med de gennemgribende problemer først.
 • Integration de ny-indlærte færdigheder i forhold til klientens problemer.
 • Validering af klienten.

 

I den individuelle terapi bruges der adfærdsanalyse for at finde årsagerne til en uønsket adfærd og planlæg problemløsning:

Kædeanalyse for at finde årsagerne til en uønsket adfærd

Problemanalyse for at finde hindringerne til en ønsket adfærd

Løsningsanalyse for at finde færdigheder til at bryde uønsket adfærd

Familiebånd

Det er en grundopfattelse i DAT, at klientens problematiske adfærdsmønstre skyldes en livslang transaktion mellem følelsesmæssig sårbarhed og invalidering i det sociale og familiemæssige miljø.  I en videreudvikling af dialektisk adfærdsterapi, kaldet familiebånd arbejdes der med klientens sociale og familiemæssige miljø. Hvor standard individuel DAT fokuserer på at reducere individuel følelsesmæssig dysregulering og sårbarhed og øge individuel stabilitet, så fokuserer familieinterventioner på at give alle familiemedlemmer en forståelse af de problematiske adfærdsmønstre på en klar, ikke-dømmende måde og øge skabe et gensidigt validerende miljø og styrke alle familiemedlemmers følelsesregulering og interpersonelle færdigheder (Hoffman, Fruzzetti & Swenson 1999).

Lær at regulere følelserne med dialektisk adfærdsterapi.

 

 
Denne bog er en indgang og introduktion til DAT. Den er et fint sted at starte, hvad enten man er fagperson, klient eller pårørende. Her kan du let og overskueligt få indblik og overblik over, hvad det går ud på.

Læs mere