Dialektisk Miljøterapi

– Nye perspektiver og handlemuligheder i miljøterapeutisk arbejde med følelsesmæssig dysregulering og problemadfærd

 

Kontakt os for mere informationer eller et skræddersyet forløb!

Hvad er miljøterapi?

Mennesket og dets omgivende miljø påvirker gensidig hinanden. Denne påvirkning kan være begrænsende eller destruktiv. Den kan også være fremmende og givende. Miljøterapi er en behandlingsmetode, der netop tager udgangspunkt i det gensidige påvirkningsforhold mellem mennesket og dets omgivende miljø. Miljøet organiseres og anvendes systematisk via psykologiske og pædagogiske aktiviteter med det formål at fremme sundhed og bedring

Vi har erfaret, at der kan være visse udfordringer, der begrænser effekten af miljøterapi. Vores erfaring har opbakning i litteraturen (se nedenfor). Her ses, at det kan være en stor udfordring i klientens (også kaldet patient eller borger) deltagelse og samarbejde i forhold til det miljøterapeutiske arbejde.

Dialektisk miljøterapi er vores bud på en ny tilgang til miljøterapi, der kan imødekomme disse udfordringer og der bringer nye perspektiver og handlemuligheder i det miljø-terapeutiske arbejde. Dialektisk miljøterapi er baseret på dialektisk adfærdsterapi.

 

Grundlaget for Dialektisk Miljøterapi

Udtrykket “dialektisk” refererer til en integration af modsætninger. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) er en kognitiv adfærdsmæssig behandling udviklet af Marsha Linehan, PhD. DAT er et behandlingsprogram som indeholder en række fastlagte komponenter, såsom individuel terapi og færdighedstræning i gruppe og krisetelefonisk rådgivning. Formålet med behandlingen er at hjælpe folk med at lære og bruge nye færdigheder og strategier til at udvikle et liv, som de oplever som værd at leve. DAT-færdigheder omfatter færdigheder i mindfulness, følelsesregulering, i at hold-ud i kriser og interpersonel effektivitet. Den primære dialektik inden for DAT er mellem tilsyneladende modsatte strategier for accept og forandring. Det handler altså om at accepterer tingende som de er, samtidig med at erkende, at der skal forandring til for at nå mål (Linehan 1993). Derudover er færdigheder og strategier, der læres i DAT, afbalanceret med hensyn til accept og forandring I DAT er der også behandlingsstrategier, der er specifikt dialektiske; Disse strategier hjælper både terapeuten og klienten fra at side fast i ekstreme positioner eller fra at fokusere for meget på forandring eller for meget på accept. Disse strategier holder terapien i balance, bevæger sig frem og tilbage mellem accept og forandring på en måde, der hjælper klienten med at nå sine ultimative mål hurtigst muligt (Linehan 2015).

 

Familiebånd

Det er en grundopfattelse i DAT, at klientens problematiske adfærdsmønstre skyldes en livslang transaktion mellem følelsesmæssig sårbarhed og invalidering i det sociale og familiemæssige miljø.  I en videreudvikling af dialektisk adfærdsterapi, kaldet familiebånd arbejdes der med klientens sociale og familiemæssige miljø. Hvor standard individuel DAT fokuserer på at reducere individuel følelsesmæssig dysregulering og sårbarhed og øge individuel stabilitet, så fokuserer familieinterventioner på at give alle familiemedlemmer en forståelse af de problematiske adfærdsmønstre på en klar, ikke-dømmende måde og øge skabe et gensidigt validerende miljø og styrke alle familiemedlemmers følelsesregulering og interpersonelle færdigheder (Hoffman, Fruzzetti & Swenson 1999).

Familiebånd danner grundlag for dialektisk miljøterapi.

 

Den dialektisk-miljøterapeutiske tilgang

En miljøterapeutisk tilgang baseret på DAT skaber syntese imellem individuel klientinddragelse og kollektive adfærdskodekser, der tilstræbes at balancere klientens synspunkter og personaleholdninger, samt at etablere en fællesforståelse i syntesen mellem lighed og hierarkisk struktur.

Målsætningen med dialektisk miljøterapi er foruden at løse dialektikken mellem ovenstående ydre forhold også at løse dialektikken imellem forskellige holdninger og indre dilemmaer i personalegruppen, samt klientens over- eller underregulerde følelser.

Det overordnede formål er at begrænse ødelæggende og problematisk adfærd, forstyrrende adfærd i miljøet og i relationen til andre, samt adfærd der forringer livskvaliteten.

I dialektisk miljøterapi arbejdes ligesom i DAT på at styrke: færdigheder og kompetent adfærd. Dette gøres ved dialektiske processor, relations arbejde, personalestrategier og miljøinterventioner der bygger på principper fra DAT. Da der er tale om både accept og forandringsbaseret strategier er stimulus kontrol en central del, her handler det om fokusskift og dermed ændre intensiteten i den fysiske stimuli. Dette i kombination med acceptbaserede strategier, som eks trænes gennem mindfulness.

Dialektisk miljøterapi er en helhedsorienteret tilgang, og det anerkendes at interaktion påvirker såvel behandler som klienten.

En dialektisk tilgang er det afgørende at behandlerne der arbejder med klienten med vanskeligheder i følelsesregulering, modtager træning i at anvende færdigheder og får støtte sparring til egen praksis. Derfor kræver tilgangen også løbende supervision og rådgivning, som dygtiggør personalet i at analysere adfærd, finde en balance imellem modsætningsforhold, løse konflikter og dilemma og anvende færdigheder effektivt både ift. dem selv, i teamet eller personalegruppen og ift. klienten.

 

Et eksempel

Et eksempel på dialektisk intervention i miljøet kan illustreres ved følgende proces: når klienten er præget af høj arousal, anvendes distraktion mhp. at udskifte den vanskelige stimulus med en mere behagelig eller neutral stimulus og dermed at reducere arousal kortvarigt. Når klienten arousal er reduceret er det vigtigt at der vendes tilbage til det der var svært for ikke at forstærke flugtstrategier, her er så fokus på validering af det valide og blokering og omdirigering af det invalide. Dette har til formål at berolige og hjælpe klienten til at kunne håndtere de vanskeligheder der optager ham eller hende. Herefter kan eks. foretages en kædeanalyse og instrueres i specifikke færdigheder der kan trænes.

 

Litteratur

Oeye C, et al. User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway: a mission impossible? Nurs Inq. 2009.

Hoffman PD1, Fruzzetti AE, Swenson CR. Dialectical behavior therapy–family skills training. Fam Process. 1999 Winter;38(4):399-414.

Scapini F. Riv Biol. Environment and individual: a dialectic relationship. 2001 May-Aug.PMID 11702653 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Karl R. Popper, Conjectures and Refutations, Routledge & Kegan Paul, London, 1963, p. 312-335.

Marsha M. Linehan. DBT® Skills Training Manual. Second Edition Guilford Press 2015.

Marsha M. Linehan. Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. Guilford Press 1993